Skip links

Algemene voorwaarden

Download in PDF

ALGEMENE VERKOOP- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN VAN Holland Lighting Group B.V., Gevestigd te aan de schouwslootweg 21, 5145 PG te Waalwijk Artikel 1: Algemeen. 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Holland Lighting Group B.V., hierna te noemen: HLG, gedane offertes en op alle door HLG gesloten overeenkomsten met de wederpartij betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken. Afwijkende bedingen binden HLG slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft. 2. Werknemers of hulppersonen van HLG mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen dan krachtens schriftelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen. 3. Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door HLG niet aanvaard, tenzij zulks -voor elk geval afzonderlijk- schriftelijk is overeengekomen. 4. Bij tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en Engelse tekst dan wel in geval van uitleg van de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Artikel 2: Offertes, totstandkoming en wijziging van de overeenkomst. 1. Aanbiedingen van HLG zijn steeds vrijblijvend, ook als deze een termijn voor aanvaarding bevatten; zodanige termijn heeft nimmer de strekking HLG voor de gestelde termijn te binden. Indien een aanbod van HLG wordt aanvaard, heeft HLG het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 2. Door HLG aan de wederpartij voor, bij of na de offerte dan wel orderbevestiging ter kennis gebrachte afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties en overige gegevens, al dan niet opgenomen in prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties of prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. 3. Indien offertes of orderbevestigingen zijn gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens, tekeningen etc. mag HLG van de juistheid van die gegevens uitgaan. 4. Wijziging van de overeenkomst – waaronder begrepen een (daaruit voortvloeiende) wijziging van de overeengekomen prijs – kan slechts schriftelijk geschieden. 5. Alle rechten van door of via HLG tot stand gekomen offertes, orderbevestigingen, al dan niet daarin opgenomen berekeningen, modellen, (technische en overige) ontwerpen, beschrijvingen, (technische en overige) tekeningen, schetsen, schema’s en andere, al dan niet elektronische, gegevens of gegevens – verzamelingen berusten bij HLG of de ontwerper. 6. Door of via HLG tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden of gegevens(verzamelingen) als bedoeld in lid 5 van dit artikel blijven onvervreemdbaar eigendom van HLG of de ontwerper en mogen niet, in welke vorm ook, aan derden ter inzage worden verstrekt, ter beschikking worden gesteld of op andere wijze, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, geopenbaard worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HLG of de ontwerper. 7. Bescheiden of gegevens(verzamelingen) als bedoeld in lid 5 van dit artikel moeten op eerste verzoek van HLG compleet en onbeschadigd worden teruggegeven; indien geen overeenkomst tot stand komt moeten zij terstond worden teruggegeven. 8. Indien de wederpartij handelt in strijd met het in de leden 6 of 7 van dit artikel bepaalde zal hij aan HLG, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een direct opeisbare, niet voor korting of verrekening door de wederpartij vatbare, boetesom verbeuren van 10% van de verkoopprijs met een minimum van € 1.000,=, onverminderd het recht van HLG om naast de hiervoor bedoelde boete aanvullende schadevergoeding te vorderen. Artikel 3: Proefplaatsingen. De koper heeft het recht voor levering een proefplaatsing te laten uitvoeren door Holland Lighting Group B.V. vooraf worden de waardes bepaald en vastgelegd waaraan de proefplaatsing moet voldoen. Voordat de proefplaatsing wordt uitgevoerd is er overeenstemming over de prijzen vernoemd in de offerte. Voldoet de proefplaatsing dan zal de koper de levering volgens aangeboden offerte aanvaarden. Voldoet de proefplaatsing niet dan is koper gerechtigd de offerte te verwerpen, of kan deze een nieuwe proefplaatsing aanvaarden. Artikel 4: Prijzen en facturering. 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, vracht-, verzekerings- en verpakkingskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Leveringen buiten Nederland geschieden ex Works. Binnen Nederland Franco wederpartij. Voor orders met een netto factuurbedrag onder € 250,= geldt een toeslag van € 45,= excl. BTW. (mits te vervoeren op euro pallet) binnen Nederland en m.u.v. de eilanden, anders in overleg. 2. Het risico van een onjuiste opgave van het Btw-identificatienummer van de wederpartij ligt bij deze laatste, ongeacht of de opgave al dan niet van hemzelf afkomstig is. 3. Door HLG opgegeven prijzen, kosten of honoraria, hierna te noemen: prijzen, zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende prijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringspremies, lonen, vrachten, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien één of meer van voornoemde factoren wijziging ondergaan nadat de overeenkomst is gesloten, is HLG gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen. HLG behoudt zich het recht voor tussentijds te factureren. Artikel 5: Betaling. 1. De wederpartij is verplicht op eerste verzoek en ten genoegen van HLG zekerheid te stellen voor tijdige en algehele voldoening van zijn betaling – en andere verplichtingen. 2. De wederpartij is verplicht het haar gefactureerde te voldoen, A: Binnen 14 dagen na factuurdatum. B: Middels een aanbetaling van 40% en vervolgens 60% binnen 14 dagen na levering, bij orders boven de € 3000,00 excl. btw. Of indien anders overeengekomen op een van HLG bank- of girorekeningen. 3. Verbintenissen tot betaling van een bedrag door of aan HLG kunnen slechts rechtsgeldig worden voldaan door betaling van een bedrag in euro’s waarbij omrekening plaatsvindt naar de koers van de datum waarop de betaling plaatsvindt. 4. Bij wijziging van de overeenkomst, door welke oorzaak ook ontstaan, zal verrekening plaatsvinden op basis van meer- en minderwerk, inclusief daaraan verbonden ontwerp- en tekenwerkzaamheden. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. De kosten van meer- of extra werk dat noodzakelijkerwijs dient te worden verricht om te voldoen aan gewijzigde algemene veiligheidsvoorschriften of voorschriften van energieleverende bedrijven zullen de wederpartij worden berekend. 5. Nalatigheid van de wederpartij ter zake van het afnemen van zaken of het HLG niet in de gelegenheid stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, laat de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet. 6. Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval worden alle verplichtingen van de wederpartij jegens HLG uit hoofde van alle tussen de wederpartij en HLG gesloten overeenkomsten terstond opeisbaar en is de wederpartij aansprakelijk voor alle door HLG geleden en te lijden schade. 7. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de handelsrente overeenkomstig het bepaalde in art. 6:119a BW. 8. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. Deze kosten – ook de gerechtelijke – omvatten alle door HLG daadwerkelijk gemaakte kosten, ook voor zover een proceskostenveroordeling overtreffende. Artikel 6. Levertermijn 1. Overeengekomen levertermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering moet HLG derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld. 2. De overeengekomen levertermijn vangt aan op de laatste van de navolgende tijdstippen: a. de dag van de totstandkoming van de overeenkomst; b. de dag van ontvangst door HLG van de door of namens de wederpartij te verstrekken en voor de uitvoering van de levering noodzakelijke gegevens, zaken e.d.; c. de dag van ontvangst door HLG van de door de wederpartij verkregen vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen, noodzakelijk om de levering uit te voeren; d. de dag van ontvangst door HLG van de overeengekomen (deel-)betaling, die bij de totstandkoming van de overeenkomst dient te worden voldaan; 3. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan HLG te hare keuze dit gedeelte leveren dan wel eerst leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd het overige in dit artikel bepaalde. 4. Indien meer- of extra werk wordt opgedragen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen wordt de levertermijn overeenkomstig verlengd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 5. Blijft de wederpartij in gebreke om af te nemen of HLG in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden te verrichten, dan kan HLG te hare keuze hetzij de te leveren zaken op (doen) slaan voor rekening en risico van de wederpartij, waarbij de betreffende zaken worden geacht te zijn geleverd en de eventueel overeengekomen werkzaamheden worden geacht te zijn verricht en opgeleverd, hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel daarvan, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden te verklaren, een en ander onverminderd HLG recht op schadevergoeding. Artikel 7: Levering, risico-overgang en vervoer, uitvoering installatie. 1. Mocht enig materiaal, vereist voor de uitvoering van de overeenkomst, niet beschikbaar zijn ten gevolge van omstandigheden gelegen buiten de schuld van HLG dan heeft HLG het recht vervangend materiaal, dat zij voor het beoogde doel geschikt acht, te gebruiken. 2. HLG is gerechtigd na het tot stand komen van de overeenkomst zonder overleg met de wederpartij kleine veranderingen aan te brengen in tekeningen, maten, gewichten en specificaties, die naar haar gerechtvaardigde mening de kwaliteit van de te leveren zaken verbeteren, en de overeenkomst aldus gewijzigd uit te voeren. 3. De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn afgeleverd. Levering van de zaken geschiedt ex Works. 4. Indien HLG de opdracht tot installatie tot zich heeft genomen zal opdrachtgever er zorg voor dragen dat voor aanvang de installatie aan de gestelde eisen voldoet, deze op juiste wijze is onderhouden en zonder gebreken is. Blijkt na aanvang van de werkzaamheden dat er gebreken in de installatie zitten welke extra kosten met zich meebrengen dan is dit voor rekening opdrachtgever. Opdrachtnemer zal opdrachtgever direct na constatering op de hoogte stellen. Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht 1. Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de vordering met eventuele bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van HLG wegens toerekenbare tekortkoming van de wederpartij ter zake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt HLG zich het eigendom van de zaken voor. 2. HLG behoudt zich het eigendom van de zaken eveneens voor, voor hetgeen de wederpartij aan HLG verschuldigd is of wordt uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten krachtens welke HLG zaken heeft geleverd of zal leveren en/of naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, dan wel uit hoofde van een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, tenzij de wederpartij voor zijn verplichtingen als voornoemd genoegzame zekerheid heeft gesteld. 3. Het eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel heeft voldaan. 4. Voor de toepassing van het in de eerste leden van dit artikel bepaalde wordt, tenzij anders is overeengekomen, elke betaling, die zou kunnen worden toegerekend aan twee of meer verbintenissen van de wederpartij jegens HLG, in de eerste plaats toegerekend op de door HLG aan te wijzen verbintenis(sen), waarvoor het in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemd eigendomsvoorbehoud niet geldt. Door of vanwege HLG aan de wederpartij verstrekte betalingsoverzichten, aanmaningen e.d. kunnen niet aangemerkt worden als een aanwijzing als bedoeld in de voorgaande zin, tenzij HLG uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaalt. 5. Zolang het eigendom van door HLG geleverde zaken nog niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij verplicht de zaken, die HLG’ eigendom zijn, naar behoren tegen brand en diefstal te verzekeren en verzekerd te houden. De wederpartij is verplicht HLG de polis en bewijzen van betaling van de verzekeringspremie desgevraagd ter inzage te verstrekken. 6. De wederpartij is verplicht HLG onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken van derden op onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken alsmede van pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen. De wederpartij is voorts verplicht de mededeling als voornoemd onverwijld schriftelijk aan HLG te bevestigen. 7. De wederpartij is niet gerechtigd aanspraak te maken op bewaringskosten ter zake van enige door HLG aan hem geleverde zaak. Artikel 9: Doorverkoop, natrekking en zaakvorming 1. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de wederpartij niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren dan wel op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2. Evenmin is de wederpartij bevoegd geleverde zaken, zolang deze nog eigendom van HLG zijn, op een zodanige wijze te gebruiken of behandelen dat deze hun zelfstandigheid verliezen. 3. Indien de wederpartij uit of mede uit de geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die HLG voor zichzelf doet vormen en houdt de wederpartij deze voor HLG, terwijl HLG eigenaar van die nieuwe zaak blijft totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens HLG heeft voldaan. 4. De wederpartij die handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde verbeurt een dadelijk opeisbare, niet voor korting of verrekening door de wederpartij vatbare, boetesom ten bedrage van twee maal de overeengekomen prijs voor elke handeling die onder een van de verboden valt, onverminderd het recht van HLG naast de hiervoor bedoelde boete aanvullende schadevergoeding te vorderen en onverminderd HLG’s overige rechten. Artikel 10: Garantie 1. HLG garandeert gedurende 12 maanden de kwaliteit van de door haar geleverde zaken en de daarvoor gebruikte materialen, mits de zaken worden gebruikt op normale zorgvuldige wijze en overeenkomstig de voorschriften van de leverancier en de daarvoor gebruikte materialen, alsmede voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. In elk geval garandeert HLG nimmer meer dan ter zake door haar eigen leveranciers aan garanties zijn verstrekt. HLG geeft geen verdere garanties. Of indien anders schriftelijk overeengekomen. 2. Van de garantie zijn uitgesloten gebreken in materialen of onderdelen voor de geleverde zaken waarvan het gebruik door of vanwege de wederpartij is voorgeschreven of die door of vanwege de wederpartij aan HLG ter beschikking zijn gesteld. Tevens zijn uitgesloten gebreken in de geleverde zaken, die door het gebruik van de hiervoor bedoelde materialen of onderdelen zijn ontstaan. Te dezer zake wordt met een gebrek gelijkgesteld ongeschiktheid voor het gebruik waarvoor de voorgeschreven materialen of onderdelen zijn bestemd. HLG is op grond van haar garantieverplichting niet aansprakelijk indien een zaak niet naar behoren functioneert ten gevolge van een gebrek in een door of namens de wederpartij voorgeschreven ontwerp, constructie of werkwijze dan wel van een fout in een door of namens de wederpartij ter beschikking gesteld advies. 3. De garantieverplichting van HLG vervalt indien: – de wederpartij zelf wijzigingen in, reparatie en/of vervanging aan het geleverde verricht of door niet door HLG aangewezen derden laat verrichten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen; – de wederpartij het geleverde voor andere dan normale gebruiksdoeleinden aanwendt; – de wederpartij het geleverde op onoordeelkundige, onzorgvuldige of onjuiste wijze gebruikt, behandelt of onderhoudt dan wel de onderhoudsschema’s niet juist navolgt; – gebreken zijn ontstaan door onachtzaamheid, ongeval of normale slijtage dan wel moeten worden toegeschreven aan omstandigheden van bijzondere aard, die HLG ook bij zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van het werk in redelijkheid geacht moet worden bij de aanvaarding c.q. uitvoering niet te hebben kunnen voorzien; – gebreken zijn ontstaan door defecten in, of zijn veroorzaakt door, zaken die door de wederpartij en/of derden zijn verenigd met de door HLG geleverde zaken; – de wederpartij het geleverde overmatig belast of blootstelt aan extreme omstandigheden; – de wederpartij enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting van welke aard ook jegens HLG niet nakomt. 4. De kosten van het opsporen en herstellen van gebreken die op grond van dit artikel niet door de garantie van HLG worden gedekt, zullen aan de wederpartij tegen op de dat moment geldende tarieven in rekening gebracht worden. 5. De aan dit artikel door de wederpartij te ontlenen rechten zijn niet overdraagbaar. 6. Voor eventuele gebreken aan geleverde goederen dient koper de geleverde goederen retour te sturen aan HLG teneinde deze te controleren en het gebrek te herstellen. Of indien anders overeengekomen. HLG zal de geleverde goederen vervolgens na herstel retour sturen aan koper. Artikel 11: Aansprakelijkheid 1. Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld en behoudens het bepaalde in art. 9 is HLG in beginsel slechts gehouden tot vergoeding van tijdens de garantietermijn ontstane en aan HLG schriftelijk gemelde schade, indien en voor zo ver haar aansprakelijkheidsverzekeraar ter zake uitkering doet. 2. In afwijking van resp. aanvulling op het in lid 1 van dit artikel bepaalde geldt dat: * op HLG geen enkele aansprakelijkheid rust indien de wederpartij enige verplichting uit enige met HLG gesloten overeenkomst jegens HLG niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; * HLG in beginsel nimmer verplicht is tot vergoeding van bedrijfs- en/of gevolgschade door de wederpartij of derden geleden, door welke oorzaak ook ontstaan; * de wederpartij gehouden is HLG te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derden ten laste van HLG mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van octrooien en/of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan HLG door of vanwege de wederpartij ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven; 3. In alle gevallen waarin HLG een beroep op het in het voorgaande bepaalde toekomt, kunnen HLG’ werknemers en hulppersonen eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door betrokken werknemers en hulppersonen bedongen. Artikel 12: Keuring/Reclames 1. De wederpartij zal de zaken onmiddellijk na levering tellen, meten en controleren op zichtbare en eenvoudig te constateren gebreken, voordat hij tot opslag of gebruik overgaat. Eenmaal in gebruik genomen zaken worden geacht te beantwoorden aan de overeenkomst, tenzij de zaak een niet op eenvoudige wijze te constateren onzichtbaar gebrek blijkt te hebben. 2. Reclames met betrekking tot aantallen, maten, gewichten, zichtbare en eenvoudig te constateren gebreken moeten onmiddellijk, voor zover de aard van de zaken dat met zich brengt en in andere gevallen, binnen 5 dagen na levering van de zaken schriftelijk bij HLG worden ingediend. 3. Overige klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door HLG gedane of niet gedane leveringen of op HLG facturen, moeten bij HLG schriftelijk worden ingediend, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval binnen dertig dagen na de levering, mede om HLG in staat te stellen de gegrondheid en de oorzaak van de klacht(en) na te trekken. 4. Geen reclame wordt aanvaard over geleverde goederen, die kwalitatief voldoen, maar niet geschikt blijken te zijn voor het, niet aan HLG schriftelijk bekend gemaakte, doel waarvoor de wederpartij ze wenst te gebruiken. 5. Het retourneren van zaken dient overeenkomstig de retourprocedure van HLG plaats te vinden. Artikel 13: Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) 1. Indien HLG door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van HLG na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is HLG bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de wederpartij gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd. 2. Indien HLG door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 3. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld worden in elk geval doch niet uitsluitend gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat HLG door haar leveranciers -om welke reden ook- niet tot levering in staat wordt gesteld. Artikel 14: Ontbinding 1. Onverminderd het bepaalde in art. 4 wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij, die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest. 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door HLG geleden en te lijden schade. 3. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige in deze voorwaarden bedoelde, met HLG gesloten, overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de wederpartij of diens overlijden, is HLG gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, (en het door HLG geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen) -zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist- en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door HLG geleden en te lijden schade. Artikel 15: Overdracht van rechten en verplichtingen, verrekening en opschorting, wijziging voorwaarden 1. Waar in dit artikel gesproken wordt over een groepsmaatschappij, wordt daarmee bedoeld een groepsmaatschappij in de zin van art.2:24b van het Burgerlijk Wetboek. 2. HLG is te allen tijde gerechtigd haar rechtsverhouding tot de wederpartij over te dragen aan een met HLG verbonden groepsmaatschappij, waartoe de wederpartij HLG reeds nu voor alsdan zijn toestemming verleent. 3. HLG is te allen tijde gerechtigd vorderingen op de wederpartij, uit welken hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, te verrekenen met vorderingen, uit welken hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, welke de wederpartij op HLG dan wel een met HLG verbonden groepsmaatschappij heeft. Tot het gemeenschappelijk beloop van de aldus verrekende vorderingen is de wederpartij gekweten ten opzichte van HLG resp. is HLG dan wel de betreffende groepsmaatschappij gekweten ten opzichte van de wederpartij. 4. HLG is te allen tijde gerechtigd bedragen, door haar aan de wederpartij uit welken hoofde ook verschuldigd en ongeacht of deze opeisbaar zijn, ter delging van haar schuld aan de wederpartij, in plaats van aan deze, te betalen aan een met HLG verbonden groepsmaatschappij, indien en voor zover de groepsmaatschappij enige, al dan niet opeisbare, vordering heeft op de wederpartij, door welke betaling de vordering van die groepsmaatschappij op de wederpartij tot het gemeenschappelijk beloop van vorderingen tenietgaat. 5. HLG is te allen tijde gerechtigd de nakoming van één hare verbintenissen jegens de wederpartij op te schorten indien zij dan wel een met haar verbonden groepsmaatschappij een vordering, uit welken hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar is, heeft op de wederpartij dan wel een met de wederpartij verbonden groepsmaatschappij. 6. Het is de wederpartij verboden om zijn uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen op HLG dan wel op een met HLG verbonden groepsmaatschappij te cederen, te verpanden of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen, zonder HLG’ voorafgaande schriftelijke toestemming. 7. Het is HLG toegestaan deze voorwaarden eenzijdig aan te passen zonder mededeling aan cliënt. Voor cliënt zijn de laatste aan hem verstrekte voorwaarden van toepassing. Artikel 16: Geheimhouding 1. Partijen verplichten zich zowel vóór en gedurende het bestaan van de overeenkomst alsook nadat de overeenkomst om welke reden dan ook zal zijn geëindigd, op geen enkele wijze aan welke derde dan ook enige mededeling te doen van gegevens betreffende bedrijfsaangelegenheden van de andere partij in de ruimste zin des woords, waaronder begrepen gegevens betreffende voorschriften, modellen, tekeningen, schema’s, ontwerpen, gegevens(verzamelingen) e.d. alsook gegevens betreffende de onderneming en de klanten dan wel het bestaan, de aard en de inhoud van de (concept- )overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partij wiens gegevens het betreft. 2. Indien de wederpartij handelt in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, zal hij aan HLG, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een direct opeisbare, niet voor korting of verrekening door de wederpartij vatbare boetesom verbeuren ten bedrage van € 100.000,=, onverminderd het recht van HLG naast de hiervoor bedoelde boete aanvullende schadevergoeding te vorderen en onverminderd HLG’s overige rechten. Artikel 17: Geschillen 1. Op alle met HLG gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 2. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch, onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoir of executoriale maatregelen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Opgemaakt: te Waalwijk op 15-09-2017

Chat openen
Fried van der Geld van Holland Lighting Group B.V. hier 👋 Vragen over onze verlichting? Stuur gerust een WhatsApp bericht!